Makalah Budaya Kampung Adat Cigugur Kuningan

Makalah Budaya Kampung Adat Cigugur KuninganMakalah Budaya Kampung Adat Cigugur KuninganKECAP PANGANTEUR

Sadaya Puji kanggoAllah SWT anu parantos masihan rahmat sareng kaséhatan ka urang sadaya, simkuring saparakanca parantos ngarang kana ieu makalah anu judulna Budaya Kampung Adat Cigugur , nyumponan salah sahiji pancén mata pelajaran Basa Sunda.

Alhamdullilah, dina raraga nyumponan salah sahiji pancén mata pelajaran Basa Sunda  ieu, mudah – mudahan simkuring saparakanca kapayunan tiasa ngalaksanakeun tugas ieu leuwih saé tinu ayeuna, sareng deui babasana tiasa langkung luyu sinareng sopan.

Hatur nuhun oge ka para pandukung anu parantos masihan dukungan nyaéta :
1. Hatur nuhun ka Ibu Kepala Sakola anu parantos nyadiakeun fasilitas sareng dukungan kanggo ngaréngsékeun ieu pancén.
2. Hatur nuhun oge ka Ibu Guru anu parantos masihan élmu na kanggo ngadamel ieu makalah.
3. Hatur nuhun oge ka Ibu jeung rama anu parantos masihan kasempatan kanggo ngalajengkeun  sakola kanu tingkat anu leuwih luhur.

Singkuring ngahatur nuhun ka sadaya pihak anu atos ngabantuan ku kituna makalah ieu tiasa dipungkas pas dina waktuna. Makalah ieu tebih kénéh ti sampurna,ku margi éta,kritik sarta bongbolongan anu boga sipat ngawangun diharepkeun pisan ku simkuring.
Mugi-mugi makalah ieu mikeun informasi kanggo balarea sarta méré mangpaat kanggo pengembangan wawasan sarta kanaékan élmu kauninga kanggo urang sadaya.
                                                                                                         Banjar ,     September 2017

                                                                                                         Panyusun
DAFTAR EUSI

Kata Pengantar ............................................................................................................................... i
Daftar isi ........................................................................................................................................ ii
Bab IBubuka .................................................................................................................................  1
       A. Kasang Tukang .................................................................................................................. 1
       B.  Rumusan Masalah  ........................................................................................................... 1
       C. Tujuan ................................................................................................................................  2
Bab II Eusi...................................................................................................................................... 3
       A. Asal muasal Kampung Adat Cigugur Kuningan .............................................................. 3
       B. Wanguan........ .................................................................................................................... 3
       C. Kesenian ............................................................................................................................ 3
       D. Kahirupan masyarkat Kampung Adat cigugur Kuningan ...............................................   4
Bab III  Panutup ............................................................................................................................ 5
        A.Kacindeukan ..................................................................................................................... 5
        B.Saran ............................................................................................................................... 5BAB I 

BUBUKA

A. Kasang Tukang
Jawa Barat ngabogaan rupa - rupa budaya anu sarat tina nilai sarta
alpukah dina balarea bobotoh na. Eta sadaya dina hakekatnya mangrupa
kenging damel karya sarta karsa jalmi sunda anu sacara umum tiasa urang manggihan
dina laku - lampah tradisional anu boga sipat pamali, perkawis ieu reukeut pakait jeung adat istiadat balarea bobotoh na, salah sahijina nyaeta Kampung Adat Cigugur Kuningan.
Kampung Cigugur , Lokasi : Desa Cigugur Kab. Kuningan.   Wasta lembur ieu reukeut pakait jeung aliran kapercayaan nu tangtu . Sarta galo baurnya pituduh ageman. Lembur ieu kantos barobah kaayaan pusat kapercayaan madraisme kira-kira 1921 . Pituduh ieu di kembangkan madrais anu mangrupa pangeran ti karajaan alit Gabang losari , Cirebon.Aliran kapercayaan anu di kembangkan dipikawanoh kalawan wasta Ageman Djawa Sunda (ADS).warsih 1964 aliran ieu dilarang pamarentah .Pamiluna dibawah pupuhu P.Tedjakusuma berbondng-bondong lebet katolik. , sapalih alit lebet protestan. , putra Tejakusuma namina P.Djatikusuma kaliwat ngadegkeun aliran paguyuban adat cara karuhun urang ( PACK ) . Pamilu Djatikusuma nambahan seueur , utamana tilas pamilu madrais anu ngagem khatolik . Maret 1982 ,Djatikusumah kajabi ti kharolik sarta dituturkeun pamiluna.Agustus 1982,Kajaksaan Luhur Jawa Kulon nyaram aliran djatikusumah anu di anggap neraskeun aliran madraisme.
Balarea lembur ieu kiat pisan nyepeng talari karuhun ( leuhur ) ,maranehanana menggelar sereh warsih saban 22 Rayagung . anu mangrupa wangun rasa sukur sarta penghormatan ka batari sri ( batari (pare) , perayaan di gedong paseban anu barobah kaayaan cagar budaya dipake deui kanggo nunda barang bersejarah

B. Rumusan Masalah 
Ti kasang pengker anu atos didadarkeun di luhur tiasa dirumuskeun minangka nyaeta;
1. Sajarah Kampung Adat Cigugur Kuningan?
2. Kahirupan warga Kampung Adat Cigugur Kuningan?
3. Naon wae budaya, kasenian tradisional Kampung Adat Cigugur Kuningan?

C. Tujuan
Tujuan dijieunnna ieu makalah teh pikeun mikanyaho:
1. Mikanyaho Sajarah Kampung Adat Cigugur Kuningan
2. Mikanyaho Kahirupan warga Kampung Adat Cigugur Kuningan
3. Mikanyaho budaya, kasenian tradisional Kampung Adat Cigugur Kuningan


BAB II

EUSI

A. Sajarah Kampung Adat Cigugur Kuningan
Cigugur teh mangrupa wilayah anu mibanda kaistimewaan yen Cigugur teh mangrupa lembur adat nu ngajungjung keneh talari,budaya,tur kaarifan lokal Sunda. Abdi kituna Cigugur sok janten tempat diajar Kabudayaan Sunda. Panganteur Cigugur . Basa Sunda anu janten basa sapopoena nyaeta Basa Sunda dialek Wetan Laut anu padeukeut jeung Basa Sunda Lulugu, poko atawa Sunda dialek Kidul anu dicirikeun abdi digunakeunna keneh wangun pepel “EU”. Mung dina sababaraha kecap aya nu beda,diantarana: Panggunaan kecap “Kami” nu ngagantikeun kecap “Saya” Indonesiana atawa “Abdi” nu rubung dipake di dialek Sunda Lulugu, poko. Panggunaan kecap “Nyaneh” nu ngagantikeun kecap “Kamu” Indonesiana atawa “maneh atawa anjeun” nu rubung dipake di dialek Sunda Lulugu, poko. “siapa,kumaha,kenapa” dina basa Sunda Lulugu, poko “saha,kumaha,naha” ngan dina basa Sunda dialek Wetan Laut ngagunakeun kecap “sadeh,kumadeh,jeung nadeh” nu janten cirina.

B. Wangunan 


Bangunan Kampung adat Cigugur Kuningan


C. Kasenian
Balarea Cigugur kiat pisan nyepeng teguh talari karuhun (karuhun). Wujud prinsip eta dilalarkeun dina kahirupan sapopoe. Seren taun, mangrupa salah sahiji tarian( ibingan ) tina wujud rasa syukur  anu dugi kiwari dipertahankan keneh. Sarta ping 22 Rayagung, balarea adat ditu netepkeun na minangka dinten ageung seren taun anu sering dirayakeun sacara ageung sarta dihadiran ku multietnis ti sagala rupa penjuru nagara.
Perayaan poko seren taun ditandaan kalawan ritual poko ngagondang. Nyaeta ritual nutu dina kalawan nutukeun halu dina lisung, bari ngahaleung. Nurutkeun Dadan Wildan,staf pengajar FKIP Universitas Galuh Ciamis, ritual ngagondang ieu mitos ti kapercayaan lami balarea Sunda anu agraris, anu disebut oge kalawan Pituduh Djawa Sunda atawa Madraisme.
Nurutkeun pituduh ieu, Batari Sri atawa Sanghyang Sri nyaeta Batari Pare anu peryogi dipihormat kalawan upacara - upacara kaagamaan daur deui penanaman pare sarta pituduh budi pekerti kalawan ngokolakeun hawa napsu supados hirup wilujeng. Sarta sadaya eta diwujudkeun dina upacara seren taun, anu dina dinten “H” na sok nyedot  rebuan nu datang kanggo nyaksian.

Baca juga : Makalah Kampung Adat Kanekes Baduy

D. Pakasaban 
Kahirupan masyarakatna nyaeta patani( nyawah), kusabab taneuh anu di Cigugur mah subur. Subur kangge tanamanan pepelakan contona nyaeta, melak pare. Ningali tina kabudayaanna, Cigugur anu paling seu’eur ngagaduhan budaya tradisional anu masih dibuhun dicekel pageuh ku masyarakatna, nyaeta seren taun.
Upacara adat seren taun mangrupa acara syukuran balarea agraris sunda. Acara balarea adat kasebat dimumule keneh sarta rutin dilaksanakeun sataun kalintang dina ping 22 Rayagung taun Saka. Prosesi upacara eta museur di pakarangan sarta gedong Paseban Tri Panca Tunggal.
Sepertos dawam, prosesi penclut upacara adat diwarnaan penampilan rupi - rupi seni budaya tradisional. Sepertos diantarana, ibing jamparing asih, ibing buyung, angklung kanekes, angklung buncis,sarta acara ngajayak.


Makalah Budaya Kampung Adat Cigugur Kuningan
Peta Cigugur Kuningan

BAB III

PANUTUP

A. Kacindekan
Jadi,urang kudu ngajaga kalestarian kasenian atawa budaya anu geus aya dibahelanya,urang ulah nepi ka ngantepkeun atawa mopohokeun kana budaya anu nagajadikeun ciri budaya bangsa urang.

B. Saran
Kanggo sadayana, hayu urang sasarengan ngalestarkeunkasenian atawa budaya,di awalan ku hal-hal alit dinu kahirupan urang. Komo deui neupikeun bisa ngenalkeun ka bangsa sejen anu ngajadikeun ciri kabudayaan bangsa urang.


Simpulan

Eusi dina uraian makalah diluhur nyaritakeun salah sahiji kampung adat di jawa barat, nyaeta Kampung Adat Cigugur nu tempatna aya di dataran kuningan. Cigugur teh mangrupa wilayah anu mibanda kaistimewaan yen Cigugur teh mangrupa lembur adat nu ngajungjung keneh talari,budaya,tur kaarifan lokal Sunda.

Kitu artikel di luhur ngenaan contoh Makalah Budaya Kampung Adat Cigugur Kuningan. Mugi - mugi informasi di luhur bisa mere mangafaat pikeun anjen sadaya, hatur nuhun.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Makalah Budaya Kampung Adat Cigugur Kuningan"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel