Makalah Kampung Adat Kanekes Baduy

Makalah Kampung Adat Kanekes Baduy


KECAP PANGANTEUR

Sadaya Puji kanggo Allah SWT anu parantos masihan rahmat sareng kaséhatan ka urang sadaya, simkuring saparakanca parantos ngarang kana ieu makalah anu judulna Kampung Adat Kanekes Baduy, nyumponan salah sahiji pancén mata pelajaran Basa Sunda.
Alhamdullilah, dina raraga nyumponan salah sahiji pancén mata pelajaran Basa Sunda  ieu, mudah – mudahan simkuring saparakanca kapayunan tiasa ngalaksanakeun tugas ieu leuwih saé tinu ayeuna, sarng deui babasana tiasa langkung luyu sinareng sopan.
Hatur nuhun oge ka para pandukung anu parantos masihan dukungan nyaéta :

  1. Hatur nuhun ka Ibu Kepala Sakola anu parantos nyadiakeun fasilitas sareng dukungan kanggo ngaréngsékeun ieu pancén.
  2. Hatur nuhun oge ka Ibu Guru anu parantos masihan élmu na kanggo ngadamel ieu makalah.
  3. Hatur nuhun oge ka Ibu jeung rama anu parantos masihan kasempatan kanggo ngalajengkeun  sakola kanu tingkat anu leuwih luhur.

Singkuring ngahatur nuhun ka sadaya pihak anu atos ngabantuan ku kituna makalah ieu tiasa dipungkas pas dina waktuna. Makalah ieu tebih kénéh ti sampurna,ku margi éta,kritik sarta bongbolongan anu boga sipat ngawangun diharepkeun pisan ku simkuring.
Mugi-mugi makalah ieu mikeun informasi kanggo balarea sarta méré mangpaat kanggo pengembangan wawasan sarta kanaékan élmu kauninga kanggo urang sadaya.
                                                                                                             Banjar ,     September 2017

                                                                                                              Panyusun


DAFTAR EUSI

Kata Pengantar ................................................................................................................. i
Daftar isi ........................................................................................................................... ii
Bab I Bubuka .................................................................................................................... 1
       A. Kasang Tukang ...................................................................................................... 1
       B. Rumusan Masalah  ...............................................................................................   1
       C. Tujuan ................................................................................................................... 1
Bab II Eusi......................................................................................................................... 2
       A. Asal muasal Kampung Kanekes Baduy ................................................................ 2
       B. Wanguan........ ....................................................................................................... 2
       C. Kesenian ................................................................................................................ 3
       D. Kahirupan masyarkat Kampung Kanekes Baduy ................................................  3
Bab III  Panutup ................................................................................................................  5
       A. Kacindeukan ..........................................................................................................  5
       B. Saran .................................................................................................................... 5
Daftar Pustaka ..................................................................................................................


BAB I BUBUKA

A. Kasang Tukang
Indonesia mangrupa nagara kapuloan pangbadagna di dunya anu diwangun ti
13.487 pulo, lantaran éta Indonesia ogé disebut minangka “Nusantara”. Indonesia
ngabentang ti Sabang dugi ka Meurauke anu diwangun ti sagala rupa adat, tatarian, budaya, sarta nalika wewengkon anu béda - béda. Béda anu beraneka ragam ngajadikeun  Indonesia mangrupa nagara multikultural. Nanging, saniskanten béda anu aneka ragam henteu ngajadikeun balaréa Indonesia henteu masing – masing (papisah). Perkawis ieu dimargikeun balaréa Indonesia anu ngajungjung luhur prilaku pluralisme.
Prilaku pluralisme masyarakat Indonesia ogé ditujukeun ka suku Baduy, yaktos suku anu kalintang keneh tradisional sarta henteu nampi pangaruh naon ogé ti jabi. Kamajuan jaman anu beuki maju kalawan saneskanten macem teknologi canggih anu ngadukungna, tétéla henteu mampu ngarubah eksistensi suku Baduy kanggo angger nyepeng teguh adat istiadat anu atos diwariskeun ku para karuhun na dugi dugi ayeuna ieu. Mangrupakeun hal anu luar biasa ngenaan prinsip sarta padoman anu dilarapkeun ku balaréa suku Baduy, anu langkung milih kanggo angger terisolasi ti dunya jabi sarta nyekelan teguh kalawan pola hirup anu basajan sarta tradisional.
Sakitu henteuna, Banten nyaéta salah sahiji kota modern sarta teu jauh ti puser ibukota nagara Indonesia, Jakarta indentik kalawan kemewahan sarta saniskanten kecanggihannya
Kalawan saniskanten keaslian sarta unikna, atos tangtos seueur jalmi atawa wisatawan anu hoyong nganjang kaditu. Jalmi Baduy someah ka saha ogé anu dongkap nganjang, asalkeun maranehanana merhatikeun kana aturan anu aya. Nanging, beuki seueur jalmi anu dongkap kaditu, dirempankeun bade ngarusak alam anu atos dijagi ku suku Baduy salila sababaraha taun.

B. Rumusan Masalah 
Ti kasang pengker anu atos didadarkeun di luhur tiasa dirumuskeun minangka berikut;
1. Sajarah Kampung Kanekes Baduy ?
2. Kahirupan warga Kampung Kanekes Baduy?
3. Naon wae budaya, kasenian tradisional Kampung Kanekes Baduy ?

C. Tujuan
Tujuan dijieunnna ieu makalah teh pikeun mikanyaho:
1. Mikanyaho Sajarah Kampung Kanekes Baduy
2. Mikanyaho Kahirupan warga Kampung Kanekes Baduy
3. Mikanyaho budaya, kasenian tradisional Kampung Kanekes Baduy

BAB II EUSI

A. Asal Muasal Baduy
Katelahan " Baduy " dimimitian tina sebutan para peneliti Belanda anu sigana nyaruakeun maranehanana kalawan jumplukan Arab Badawi anu mangrupa balarea anu pindah - pindah (nomaden). Jigana sanes nyaeta margi kitu kaayaanana Walungan Baduy sarta Gunung Baduy anu aya di lebahan kaler ti wilayah eta. Maranehanana sorangan langkung resep nyebutkeun diri minangka urang Kanekes atawa " jalmi Kanekes " luyu kalawan wasta wilayah maranehanana, atawa sebutan anu nunjuk ka wasta lembur maranehanana.
Baduy atawa dawam disebut oge kalawan balarea kanekes nyaeta wasta hiji jumplukan balarea adat Sunda di Banten. Maranehanana teuneung, nampik bantuan tinu sejen, bertanam sarta mikir ka hareup kalawan ku pikiran nu herang ,jujur sarta tulus. Teu aya kaributan sasama maranehanana ditu. Eweuh anu silih iri, julig sarta culas di keur maranehanana. Suku Baduy nyaeta jumplukan kahirupan anu kitu tumut dina adat, ritual sarta ageman anu maranehanana anut. Suku Baduy cicing di pedalaman Jawa barat, desa pamungkas anu tiasa di dongkang ku tumpakan nyaeta Desa Ciboleger (jawa barat ).

B. Wangunan 
Sacara umum, imah adat suku Baduy mangrupa imah panggung anu ampir sacara sakabeh imah anu ngagunakeun bahan lulugu, poko ti awi. Imah adat Baduy ieu sorangan kakoncara kalawan kesederhanaan, sarta diwangun dumasar naluri jalmi anu hoyong meunangkeun panangtayungan sarta kenyamanan. Proses pangwangunan imah adat suku baduy sorangan sok dipigawe kucara gotong royong, perkawis ieu menunjukeun yen suku Baduy ngajungjung keneh rasa kebersamaan. Margi aya di bahah suku pegunungan, wangunan imah adat Baduy didamel luhur, ngawangun panggung, ngiring luhur handap na permukaan taneuh. Dina taneuh anu doyong sarta henteu rata permukaannya , wangunan disangga ngagunakeun tumpukan batu. Batu anu dipake nyaeta batu kali anu boga fungsi minangka tihang nu jadi seundak wangunan sarta nahan supados taneuh henteu urug.

Makalah Kampung Adat Kanekes Baduy
Bangunan Kampung Adat Kanekes Baduy
Hateup imah adat baduy dijieun ti daun anu disebut sulah nyanda. Nyanda hartina daweung nyarande. Sarandeanna henteu lempeng, nanging rada doyong ka tukang. salah sahiji sulah nyanda ieu didamel langkung paos sarta ngabogaan kemiringan anu langkung pendek dina haturan handap rangka hateup. Samentara eta, bilik imah sarta panto imah dijieun ti anyaman awi anu di anyam sacara vertikal. Teknik anyaman eta dipikawanoh kalawan wasta Sarigsig. Anyaman ieu didamel ngan kalawan dumasar dikira - kira, henteu diukur leuwih tiheula. Konci imah didamel memalangkeun dua buah kai anu ditarik atawa disurungkeun ti haturan jabi imah.
Aya tilu rohangan dina wangunan imah adat ieu, yaktos rohangan anu dihususkeun kanggo rohangan mondok hulu kulawargi oge pawon anu disebut imah, rohang mondok kanggo murangkalih sakaligus rohangan neda anu disebut tepas, sarta rohangan kanggo nampi tatamu anu disebut sosoro. Sakumna wangunan diwangun ngadep hiji kalawan anu lianna. Sacara adat imah baduy ngan meunang ngadep ka kaler sarta kidul wae.

C. Kasenian
Dina milampah salah sahiji upacara, balarea Baduy ngagunakeun kasenian kanggo ngareuah - reuahna . Sedengkeun kasenian na nyaeta :

  1. Seni Musik (Tembang wewengkon yaktos Cikarileu sarta Kidung (pantun) anu dipake dina acara pernikahan). 
  2. Pakakas musik (Angklung Buhun dina acara menanan pare sarta pakakas musik kecapi) 
  3. Seni Ukir Batik. 

Baca juga : Makalah Kampung Adat Mahmud Bandung 

Angklung Buhun salah sahiji kasenian balarea Baduy anu mimitian wedal, kasenian Tradisonal ieu kaangseu magis sarta ngagaduhan unsure saklar. Angklung Buhun lainna kasenian pagelaran anu saban wanci tiasa ditonton, nanging Angklung Buhun dipentaskeun dina waktu sataun sakali, kalawan gaya sarta versi anu sami. Sadaya babasan bertumpu dina pakem, anu dijadikeun kawajiban, di sisi lagu, ibing, sarta tabuhannya kedah tiasa ngahiji kalawan seniman anu nabeuhna. Kasenian Angklung Buhun nyondong sareng kalawan jalmi Baduy, sarta gaduh hartos peryogi minangka penyambung amanat, ka para ahli waris kanggo ngabela kelangsungan anak - turunan Baduy. Unsur seni na minangka tanagi kenyang anu sanggem nyabak rasa, pementasan mangrupa jembatan minangka pakakas komunikasi dina nepikeun, ajakan, mepeling, laranagn, sarta penerangan.
Rendo Pengiring Pantun mangrupa salah sahiji pakakas kasenian Tradisional balarea Baduy mikeun kelir kahuripan budaya variatif, minangka nungahudang rasa emut para wargi ka amanat karuhun na. Rendo nyondong dina sataun kalintang sacara tangtos, sanggeus rengse usum ngored, nyanghareupan tangkal pare mimiti kembangan. Kajadian ieu mangrupa wanci senggang anu dipake kanggo kasibukan maos pantun , dina muka tebeng sajarah lalampahan hirup karuhun na.
Kagiatan mantun biasana dipingpin ku inohong balarea, anu langkung terang, sarta tanggel walon kanggo nepikeun amanat. Mantun mangrupa upacar alit anu dipigawe ti imah ka imah, dina jero peuting kanggo lek-lekan dugi larut wengi.

D. Pakasaban
Pakasaban warga Baduy nyaeta nyawah sarta ngical buah - buahan anu maranehanana dihasilkeun ti leuweung. sajaba ti eta Minangka tawis kepatuhan/pengakuan ka pangawasa, warga Kanekes sacara rutin milampah seba anu rutin keneh diayakeun sataun kalintang kalawan nganteurkeun kenging bumi ka pangawasa satempat yaktos Gubernur Banten.
Ti perkawis eta ngawujudkeun interaksi anu reukeut antawis balarea Baduy sarta nu nyicingan jabi. Sabot pagawean maranehanana di kebon henteu nyekapkeun, jalmi Baduy biasana ngalalana ka dayeuh kira-kira wilayah maranehanana kalawan lempang, umumna maranehanana mios kalawan jumlah anu alit antawis 3 dugi 5 jalmi kanggo ngajual madu sarta rupa – rupa kerajinan, maranehanana kanggo nyekapkeun kaperluan hirupna. Perdagangan anu mimiti dilakukeun nyaeta barter kiwari atos ngagunakeun panon artos rupiah. Jalmi baduy ngical kenging tatanen na sarta buah - buahan ngaliwatan para tengkulak. Maranehanana oge meser kaperluan hirup anu henteu diproduksi sorangan di pasar. Pasar kanggo jalmi Kanekes tempatna jabi wilayah Kanekes sepertos pasar Kroya, Cibengkung, sarta Ciboleger.
Kenging tatanen maranehanana mangrupi beas biasana maranehanana simpen di lumbung pare na anu aya di saban desa. Salian ti beas maranehna oge nyieun kerajinan panangan sepertos tas koja anu bahan na dijieun ti kulit kai anu di anyam. Sakumaha anu atos lumangsung salila ratusan warsih, mangka mata pencaharian utami balarea Kanekes nyaeta nyawah pare huma sarta berkebun, ngokolakeun gula kawung sarta tinun. sajaba ti eta maranehanana oge meunangkeun pangasilan tambahan ti ngical buah - buahan anu maranehanana hasilkeun ti leuweung sepertos kadu sarta asem keranji, sarta madu leuweung.

BAB III PANUTUP

A. Kacindekan
Jadi, urang kudu ngajaga kalestarian kasenian atawa budaya anu geus aya dibahelanya, urang ulah nepi ka ngantepkeun atawa mopohokeun kana budaya anu nagajadikeun ciri budaya bangsa urang.

B. Saran
Kanggo sadayana, hayu urang sasarengan ngalestarkeunkasenian atawa budaya,di awalan ku hal-hal alit dinu kahirupan urang. Komo deui neupikeun bisa ngenalkeun ka bangsa sejen anu ngajadikeun ciri kabudayaan bangsa urang.


DAFTAR PUSTAKA 

https://id.wikipedia.org/wiki/Urang_Kanekes
http://mywritten24.blogspot.com/2017/03/makalah-tentang-suku-baduy.html
http://albantanipro.blogspot.com/2015/11/rumah-adat-suku-baduy.html


Simpulan

Makalah diluhur nyaritakeun ngenaan Kampung Adat Kanekes Baduy. Katelahan " Baduy " dimimitian tina sebutan para peneliti Belanda anu sigana nyaruakeun maranehanana kalawan jumplukan Arab Badawi anu mangrupa balarea anu pindah - pindah (nomaden)

Kitu artikel di luhur ngenaan Contoh Makalah Kampung Adat Kanekes Baduy. Mugi - mugi informasi di luhur bisa mere manfaat pikeun anjen sadaya, hatur nuhun.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Makalah Kampung Adat Kanekes Baduy"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel