Makalah Kampung Adat Mahmud Bandung

Makalah : Kampung Adat Mahmud Bandung


KECAP PANGANTEUR

Sadaya Puji kanggo Allah SWT anu parantos masihan rahmat sareng kaséhatan ka urang sadaya, simkuring saparakanca parantos ngarang kana ieu makalah anu judulna Kampung Adat Mahmud Bandung , pikeun nyumponan salah sahiji pancén mata pelajaran Basa Sunda.
Alhamdullilah, dina raraga nyumponan salah sahiji pancén mata pelajaran Basa Sunda  ieu, mudah – mudahan simkuring saparakanca kapayunan tiasa ngalaksanakeun tugas ieu leuwih saé tinu ayeuna, sarng deui babasana tiasa langkung luyu sinareng sopan.
Hatur nuhun oge ka para pandukung anu parantos masihan dukungan nyaéta :

  1. Hatur nuhun ka Ibu Kepala Sakola anu parantos nyadiakeun fasilitas sareng dukungan kanggo ngaréngsékeun ieu pancén.
  2. Hatur nuhun oge ka Ibu Guru anu parantos masihan élmu na kanggo ngadamel ieu makalah.
  3. Hatur nuhun oge ka Ibu jeung rama anu parantos masihan kasempatan kanggo ngalajengkeun  sakola kanu tingkat anu leuwih luhur.

Singkuring ngahatur nuhun ka sadaya pihak anu atos ngabantuan ku kituna makalah ieu tiasa dipungkas pas dina waktuna. Makalah ieu tebih kénéh ti sampurna,ku margi éta,kritik sarta bongbolongan anu boga sipat ngawangun diharepkeun pisan ku simkuring.
Mugi-mugi makalah ieu mikeun informasi kanggo balarea sarta méré mangpaat kanggo pengembangan wawasan sarta kanaékan élmu kauninga kanggo urang sadaya.


                                                                                                         Banjar ,     September 2017

                                                                                                         Panyusun



DAFTAR EUSI

Kata Pengantar .................................................................................................................  i
Daftar isi ........................................................................................................................... ii
Bab IBubuka ....................................................................................................................  1
       A. Kasang Tukang ...................................................................................................... 1
       B.  Rumusan Masalah  ............................................................................................... 1
       C. Tujuan ...................................................................................................................  2
Bab II Eusi.........................................................................................................................   3
      A.  Asal muasal Kampung Adat Mahmud .................................................................   3
      B.  Wanguan........ .......................................................................................................   3
      C.  Kesenian ...............................................................................................................   3
      D.  Kahirupan masyarkat Kampung Adat Mahmud ..................................................  4
Bab III  Panutup ................................................................................................................ 5
      A. Kacindeukan ..........................................................................................................   5
      B. Saran .................................................................................................................... 5
Daftar Pustaka .................................................................................................................


BAB I BUBUKA

A. Kasang Tukang
Jawa Barat ngabogaan rupa - rupa budaya anu sarat tina nilai sarta
alpukah dina balarea bobotoh na. Eta sadaya dina hakekatnya mangrupa
kenging damel karya sarta karsa jalmi sunda anu sacara umum tiasa urang manggihan
dina laku - lampah tradisional anu boga sipat pamali, perkawis ieu reukeut pakait jeung adat istiadat balarea bobotoh na.
Warga lembur Mahmud oge kentel pisan kalawan aturan dina
adat istiadat anu di pika hormati ku balarea kira - kira (pantrangan), margi
saha oge anu ngarempak aturan eta tangtos anjeunna bade ngalaman perkawis anu henteu
dipikahayang, nurutkeun Haji Syafe’i kantos wanci eta aya wargi balarea
lembur Mahmud anu ngarempak aturan kasebat sarta leres wae kulawargi eta
imah tangga na ancur bakrek sarta harta maranehanana seep dugi maranehanana
tunggara,sarta eta ngan hiji aturan (pantrangan) anu di langgar kerena di
balarea lembur Mahmud mendiri imah gedong, margi di warga
Mahmud sorangan henteu kenging ngabangun imah gedong atawa henteu kenging ngadegkeun imah ti tembok sarta kaca, aturan ieu ngan lumangsung kanggo balarea
mahmudnya wae, henteu bela kuring kanggo pandatang anu hoyong ngadegkeun imah di
ditu. (wawancara Haji Syafe’i umur 64 taun,).
Nu ngabedakeun lembur Mahmud kalawan lembur anu sanes nyaeta ti cara
milampah sagala rupa amalan anu sering urang pigawe nanging di lembur
Mahmud sadaya eta tiasa di laksanakan ampir saban dinten, lamun biasana
milampah pengajian ngan saminggu sakali kalintang atawa sabulan kalintang nanging henteu
dina Lembur Mahmud, di Lembur Mahmud pengajian di laksanakan ampir
saban dinten, nu manten waktuna kanggo indung-indung di laksanakan dina saban sabada asyar
sedengkeun bapa - bapa dina jero peuting,eta maranehanana pigawe ampir saban dinten
sarta kanggo tempat kanggo pengajiannya henteu tangtos margi saban dinten ngaji
tempatna bade pindah-pindah nanging angger se-wilayah Lembur Mahmud.

B. Rumusan Masalah 
Ti kasang pengker anu atos didadarkeun di luhur tiasa dirumuskeun minangka berikut;
1. Sajarah Kampung Adat Mahmud ?
2. Kahirupan warga Kampung Adat Mahmud ?
3. Naon wae budaya, kasenian tradisional Kampung Adat Mahmud ?

C. Tujuan
Tujuan dijieunnna ieu makalah teh pikeun mikanyaho:
1. Mikanyaho Sajarah Kampung Adat Mahmud
2. Mikanyaho Kahirupan warga Kampung Adat Mahmud
3. Mikanyaho budaya, kasenian tradisional Kampung Adat Mahmud


BAB II EUSI

A. Sejarah Kampung Mahmud
Numutkeun masarakatna, ieu kampung téh diwangun ku Sembah Éyang Abdul Manaf nu mangrupa turunan ti wali Cirebon, Syarif Hidayatullah.  Ieu kampung diwangun abad ka 15 Maséhi. Dimimitian ku Éyang Abdul Manaf nu indit ka Mekah ninggalkeun lemburna tur dumuk di Mekah dina waktu nu kaitung lilana. Hiji mangsa Éyang Abdul Manaf ngarasa hayang balik deui ka lemburna, saméméh indit ninggalkeun Mekah, anjeunna ngadu’a di hiji tempat nu dingaranan Gubah Mahmud deukeut Masjidil Haram. Dina du’ana anjeunna meredih sangkan bisa balik deui ka lembur nu teu kacicingan ku penjajah. Sanggeus nepi di lemburna, anjeunna néangan tempat luyu jeung pituduh nu aya di Gubah Mahmud tug nepi ka manggih hiji tempat nyaéta di daérah walungan Citarum. Sanggeus manggih éta tempat, anjeunna ngawangun hiji kampung tina sakeupeul taneuh nu dibawa ti Gubah Mahmud sarta dibéré ngaran kampung Mahmud luyu jeung asal taneuh nu dipaké ngawangunna. Salian ti éta, harti Mahmud di dinya dipercaya miboga harti kampung nu dipuji tur loba hal nu dipantrangna.  Sangkan ieu kampung teu kapanggih ku penjajah, anjeunna nempatkeun 40 jin pikeun ngajaga ieu kampung. Tempat munggaran nu dipaké neundeun éta taneuh dingaranan Masjid Paimbaran.

B. Wangunan 
Dina ngabangun imah masarakat kudu nataharkeun heula bahan bangunan saperti kai, awi, jeung bilik. Barang-barang anu dipilih contona waé kai kudu dipilih sangkan meunang anu kuat, salian ti éta aya ogé kapercayaan yén kai bakal ngaluarkeun kakuatan magis. Nalika dipaluruh imah anu aya di Kampung Mahmud wangun imahna manjang atawa suhunanana panjang, ieu hal disababkeun ku hiji kulawarga anu anggota loba. Lamun ditilik tina legana, imah anu aya diKampung Mahmud rata-rata gararédé ti mimiti anu leutik ukuran 4X8 m nepi ka ukuran 10X20 m katambah boga buruan anu lega.
Kabiasaan nyieun imah nu lega jeung gedé geus mangrupa tradisi masarakat Kampung Mahmud. Imah nu gedé jeung lega bisa méré kalaluasaan pikeun nu nyicinganana. Sirkulasi hawa ogé alus jeung jandéla-jandéla dipasang maké ukuran nu proporsional. Disagédéngeun ti éta, imah ogé kasorot pisan ku panonpoé ku sabab tempat jandéla nu ngajajar manjang méré rohangan cahaya leuwih loba asupna. Tapi, buruan ukur di pager ku paseuk-paseuk tina awi, wates buruan nu hiji jeung nu séjéna padeukeut. Panyawéran ogé bisa dijadikeun salaku wates buruan imah nu hiji jeung nu séjéna. Wates imah nu kitu, aya dina kelompok imah nu deukeut jeung kolot, sedengkeun pikeun imah-imah nu aya di luar éta kelompok diwatesanan ku kebon.

Gambar : Bangunan kampung adat Mahmud

Bangunan ciri khas Kampung Mahmud aya bédana jeung imah-imah séjén nya éta dénah wangunan imah anu bentukna L.  Bentuk hateupna suhunan jolopong (suhunan lempeng atawa hateup pelana) nya éta bentuk hateupna aya dua widang. Dua widang hateup ieu dipisahkeun ku leunjeuran kai lebah tengah bangunan imah. Bentuk hateup suhunan jolopong ieu kaayeunakeun di Kampung Mahmud loba anu geus diganti ku bentuk hateup juré atawa limasan (suhunan pondok) boh keur imah ku arsitektur tradisional atawa bangunan anu permanén.
Ieu wangunan ditilik tina panto hareup imahna, kasohor ku istilah imah buka pongpok nya éta imah anu ngabogaan panto arah asupna sajajar jeung salah sahiji tungtung watang suhunan. Mun dititénan ti bagian hareup imaha, anu kaciri téh nya éta widang hateup segitigana.
Salian ti imah keur dicicingan ogé aya bangunan masjid anu diwangun ku konstruksi imah panggung jeung balé bangunan anyar anu diwangun kira-kira bulan Agustus 2001, tapi boh konstruksi atawa bentukna nuturkeun imah anu aya di Kampung Mahmud nya éta imah panggung jeung dénah anu bentukna L.
Bahan bangunana lolobana tina awi anu mangrupa bahan konstruksi imah tradisional, hususna di Kampung Mahmud. Ku ayana kamekaran jaman, kai ogé bisa dijadikeun bahan pikeun nyieun bangunan, nepi ka dina pangaweruh tradisional, rupa-rupa kai bisa dianggap ngabogaan kakuatan goib.
Bahan-bahan kai kudu diperhatikeun dina nyieun imah. Dina nataharkeun bahan-bahan sok maké hal-hal nu sipatna magis, nya éta ngalakukeun tawasulan heula. Nalika nyieun imah, masarakat Kampung Mahmud nyayagakeun bahan bangunan nu geus pantes, boh dina segi kakuatan boh dina jenis bahanna, tuluy ditawasulan. Ku ayana tawasulan dipiharep bisa ngadatangkeun kakuatan magis jeung kakuatan séjéna ti alam goib. Ku sabab, awi dijieun bahan nyieun imah saméméh kai nu sipatna lentur jeung kuat. Awi anu pangalusna digunakeun pikeun bagian kontruksi nu sékunder, saperti bahan usuk, réng atawa bagian awi irateun bahan anyaman. Sacara rinci mah bahan bangunan anu aya di Kampung Mahmud nyaéta:
1) Hateup
Bagian bangunan imah anu guna pikeun nutupan imah bagian luhur jeung hateup téh ditutupna kudu ngagunakeun kenténg taneuh.
2) Plafon/lalangit
Plafon/lalangitna dijieun tina anyaman awi (bilik)
3) Tihang
Dijieunna tina kai, keur pondasi tihang digunakeun batu tatapakan anu jangkungna kira-kira 50 cm.
4)  Bilik
Bilikna dijieun tina anyaman awi (bilik), salian ti dingding bilik digunakeun ogé dingding papan.
5) Jandéla
Panutup jandéla dijieunna tina kai .

Baca juga : Makalah Upacara Adat Tabuik

C. Kasenian
Patali jeung kahirupan Kampung Adat Mahmud anu raket pisan jeung religiutas, produk kasenianana ogé tinangtu moal jauh tina éta kabiasaan. Kasenian anu mekar di ieu kampung téh nya éta terbang. Ieu kasenian biasana dipagelarkeun dina raraga miéling poé-poé kaislaman jeung poé anu dianggap penting dumasar kaparcayaan masarakatna. Terbang miboga udagan pikeun nepikeun dakwah jeung ajén-ajén para Waliyullah (wali Alloh). Wangun kasenianana mangrupa adumanis antara musik jeung syair anu eusina qasidahan atawa pupujian. Alat musik anu dipaké dina terbang nya éta dogdog, kecrék, kalayan dominasi tagoni tina sababaraha ukuran. Tinangtu tina unggal ukuran ngahasilkeun galidengna sora anu has. Pamaén terbang ngahiji dina beungkeutan grup seni anu kabéhdieunakeun bisa minton dina kariaan masarakat, saperti khitanan jeung nikahan. Najan eusina dakwah, nuturkeun kamekaran jaman terbang bisa dipintonkeun minangka hiburan anu Islami.

D. Pakasaban 
Pakasaban masarakat Kampung Mahmud téh nyaéta tani, dagang, guru ngaji di Pasantrén, jeung mébel (nyieun korsi). Anu mahabu ayeuna nya éta kana dagang jeung nyieun korsi. Dagang ku sabab loba sémah anu datang unggal poé keur ziarah ka makom anu aya didinya. Ari mébel atawa nyieun korsi mah ti baheula gé geus dilaksanakeun, malah lolobana bisa dijual ka luar Bandung jeung luar nagri. Tani ayeuna geus teu loba deui ku sabab dijualan sawahna, kabita ku pangbibita duit. Aya anu dijual keur dijarieun pabrik jeung lolobana sawah jeung taneuh keur tani téh dijual keur pangwangunan tol Pasirkoja. Ieu hal geus jadi bukti yén masarakat Kampung Mahmud geus keuna ku pangbibita harta, najan aya kénéh anu tani tapi teu saloba jaman baheula saacan aya pangwangunan pabrik jeung nu séjénna.


BAB III PANUTUP

A. Kacindekan
Jadi,urang kudu ngajaga kalestarian kasenian atawa budaya anu geus aya dibahelanya,urang ulah nepi ka ngantepkeun atawa mopohokeun kana budaya anu nagajadikeun ciri budaya bangsa urang.

B. Saran
Kanggo sadayana, hayu urang sasarengan ngalestarkeunkasenian atawa budaya,di awalan ku hal-hal alit dinu kahirupan urang. Komo deui neupikeun bisa ngenalkeun ka bangsa sejen anu ngajadikeun ciri kabudayaan bangsa urang.



DAFTAR PUSTAKA 


https://id.wikipedia.org/wiki/Urang_Kanekes
http://mywritten24.blogspot.com/2017/03/makalah-tentang-suku-baduy.html
http://albantanipro.blogspot.com/2015/11/rumah-adat-suku-baduy.html

Simpulan

Kampung Adat Mahmud nyaeta salah hiji kampung anu diwangun ku Sembah Éyang Abdul Manaf nu mangrupa turunan ti wali Cirebon, Syarif Hidayatullah.  Ieu kampung diwangun abad ka 15 Maséhi. Dimimitian ku Éyang Abdul Manaf nu indit ka Mekah ninggalkeun lemburna tur dumuk di Mekah dina waktu nu kaitung lilana.

Kitu artikel di luhur ngenaan Contoh Makalah Kampung Adat Mahmud Bandung. Mugi - mugi informasi di luhur bisa mere manfaat pikeun anjeun sadaya, hatur nuhun.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Makalah Kampung Adat Mahmud Bandung"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel